Jak domácnosti reagují na ekonomické problémy?

Vybrat jiné téma

Pokles pracovní aktivity a propady příjmů v důsledku pandemie se mohou projevovat dvěma negativními tendencemi. Mohou jednak vést k nárůstu zadlužení a exekvovanosti domácností a jednak domácnosti motivovat k omezení spotřeby. Druhý dopad je méně závažný z hlediska samotné domácnosti, ale může se projevit poklesem domácí poptávky a tím zpomalením ekonomiky. Tendenci k omezování spotřeby má na konci února 2022 větší pětina obyvatel (22 %) a současně 14 % lidí má problémy se splácením či uvažuje o půjčce.

Podívejte se na interpretace↓ a metodické poznámky↓

pro zvýraznění jednotlivých kategorií, najeďte na název kategorie
  • Plánované omezení spotřeby

    Respondenti, kteří chtějí výrazně omezit výdaje za nákup potravin, spotřebních věcí (oblečení, vybavení domácnosti), návštěvy restaurací, kulturu či cestování.
  • Plánované půjčky nebo problémy se splácením

    Respondenti, kteří mají potíže se splácením závazků (hypotéka/nájem, půjčka, pravidelné výdaje domácnosti) nebo zvažují půjčku od banky či úvěrové společnosti.

Co můžeme v datech pozorovat?

Současný vývoj

Koncem roku 2021 plánovala pětina obyvatel omezit svou spotřebu, ale již začátkem roku 2022 došlo k navýšení této skupiny a nyní tak plánuje omezit svou spotřebu 22 % osob. Oproti létě, kdy plánovalo omezit svou spotřebu 18 % lidí, vidíme nárůst o čtyři procentní body. Je tedy možné, že již lze pozorovat dopady inflace a energetické krize.

Podíl domácností, které nezvládají splácet závazky či zvažují nové půjčky, je nižší, ale stabilní – od konce srpna tyto problémy deklarovalo 11 až 12 % respondentů. Koncem listopadu však podíl osob, které plánují půjčky či mají problémy se splácením, mírně narostl opět na 13 % a zůstal stejný až do konce roku. S mírným poklesem na 12 % obyvatel během ledna se dnes problém se splácením či zvažování nové půjčky týká 14 % dospělých.


Co byste měli vědět (interpretace)

Tendence redukovat spotřebu i problémy se splácením závazků úzce souvisí s tím, nakolik respondenty a jejich domácnosti zasáhla krize. Lze si však povšimnout, že v prvních měsících epidemie se na redukci spotřeby orientovali i lidé z domácností, které ekonomicky nebyly nijak zasaženy. Zřejmě existuje dvojí motivace k redukci spotřeby – jednak vyvěrající z obav z vývoje epidemiologické a ekonomické situace, které sdílí i část nezasažených domácností; jednak motivace daná samotným poklesem příjmů a absencí úspor, tedy nezávislá na epidemiologické situaci. Veřejná politika zaměřená na podporu poptávky se tak musí orientovat jak na redukci obav, tak pomoc skupinám zasaženým krizí.


Srovnání s minulostí

Na počátku první vlny pandemie na jaře 2020 plánovalo 40 až 50 % domácností omezit výdaje na potraviny, spotřební zboží a služby (restaurace, kultura, cestování). Tendence omezovat spotřebu však do léta poklesly (na přibližně pětinu domácností) a při další vlně pandemie na podzim 2020 narostly ve srovnání s první vlnou výrazně méně (na 27 %). Tento vzestup může být zčásti dán tím, že během podzimu stouply obavy z epidemie i ze ztráty práce, které s orientací na omezení spotřeby souvisí. Od listopadu 2020 se však situace pomalu, ale setrvale zlepšovala a v posledním půl roce plánovalo již jen okolo 18 až 22 % respondentů uspořit na spotřebě. Oproti vrcholu první vlny na jaře 2020 tak orientace na omezení spotřeby v populaci znatelně poklesla.

Od počátku pandemie také mírně poklesl celkový podíl respondentů, kteří zvažují půjčky od banky či úvěrové společnosti či mají problém se splácením závazků. Po nárůstu na 18 % na začátku dubna 2020 se několik měsíců držel mezi 13 až 14 % respondentů. Duben 2021 přinesl další snížení a od té doby deklarovalo pravidelně okolo 10 až 12 % respondentů problémy se splácením či zvažováním nové půjčky.


Jak se liší skupiny obyvatel

Sklon k půjčkám či potíže se splácením se během pandemie objevovaly v rostoucí míře mezi lidmi s nestabilními příjmy mimo zaměstnání (OSVČ, příjmy na dohody či na ruku) a domácnostmi žijícími pod hranicí chudoby. Jak problémy se splácením, tak zejména plánované omezení spotřeby jsou silně spojeny s obavami ze ztráty práce. Např. v létě 2020 zamýšlela omezit spotřebu polovina pracujících, kteří se velmi obávali, že přijdou o své zaměstnání či podnikání. Naproti tomu takto uvažovala jen desetina klidných.


Metodické poznámky

Otázky na strategie domácností jsou dotazovány v baterii osmi zvažovaných řešení finanční situace. Kromě tří typů omezení spotřeby (za potraviny, spotřební zboží, restaurace/cestování/kulturu) obsahují půjčky (od institucí, rodiny), hledání nové/další práce či prodej majetku. Aktuální nezvládání závazků se zjišťuje prostřednictvím otázky na momentální problémy se splácením úvěrů, hypotéky a běžných pravidelných výdajů – složenek. Prvních šest vln výzkumu neobsahovalo položku šetření za restaurace/cestování/kulturu (v dané době irelevantní), odpovědi jsou imputovány ze sedmé vlny.

Téma strategií domácností zkoumáme podle aktuálního příjmu domácností (na rozdíl od destabilizace práce a ekonomických dopadů). Otázka totiž zní, jak domácnosti reagují na nově vzniklou příjmovou situaci.

Údaje v grafech vychází z různých počtů respondentů. Následující tabulka ukazuje statistickou chybu, která vychází z dané velikosti vzorku a liší se také podle zastoupení odpovědi. Se vzrůstajícím počtem respondentů se zvyšuje přesnost odhadu, tedy snižuje statistická chyba. Relativně vysokou přesností se vyznačují odhady provedené alespoň na 500 respondentech, naopak odhady založené na vzorcích do přibližně 300 respondentů je třeba považovat za orientační. Zároveň se statistická chyba odvíjí od procentuálního zastoupení odpovědí. Při stejné velikosti vzorku je největší u odhadů proporcí, které se pohybují kolem 50 %, naopak klesá jak u nižších (směrem k 0 %), tak u vyšších (směrem k 100 %) proporcí. Při stejné velikosti vzorku má stejnou statistickou odchylku odhad jak určité proporce, tak jejího doplňku do 100 % (např. odhady pro proporce 30 % a 70 % mají stejnou statistickou odchylku).

Statistická chyba vycházející z velikosti vzorku a zastoupení odpovědí (v procentních bodech)

Velikost vzorku (n)
Percentil (kolik respondentů uvádí odpověď) 150 300 500 1000 1200 2400 3100
5 %3,52,51,91,41,20,90,8
10 %4,83,42,61,91,71,21,1
15 %5,74,03,12,22,01,41,3
20 %6,44,53,52,52,31,61,4
30 %7,35,24,02,82,61,81,6
40 %7,85,54,33,02,82,01,7
50 %8,05,74,43,12,82,01,8
DATA Z GRAFŮ KE STAŽENÍ (proporce odpovědí a počty respondentů, celkově a ve skupinách)