O projektu

Data na této stránce pocházejí z výzkumu Život během pandemie. Jeho cílem je sledovat, jak se vyvíjí sociální chování Čechů od začátku pandemie koronaviru, jak pandemie a související problémy dopadají na jejich život. Kromě ekonomických dopadů výzkum zkoumá například vývoj duševního zdraví a některých společenských postojů. Shromažďuje data o míře kontaktů a typech aktivit, testování a symptomech nemoci, která mohou být využita i pro epidemiologické modelování.

Každé 2–3 týdny (počínaje březnem 2020) oslovujeme vzorek stejných respondentů – výsledný reprezentativní vzorek se v jednotlivých vlnách pohybuje mezi 2200 a 2600 rozhovory. Longitudinální metodika umožňuje zkoumat změnu chování či ekonomického stavu stejné skupiny domácností.

Na projektu se podílí výzkumníci ze společnosti PAQ Research (Daniel Prokop, Lucie Marková, Michaela Kudrnáčová) a vědci z iniciativy IDEA AntiCovid (Jana Cahlíková, Vojtěch Bartoš, Michal Bauer, Julie Chytilová). Data sbírá agentura NMS (člen SIMAR).

Sběr dat

Dotazování probíhá na Českém národním panelu. Výzkum je kvótně reprezentativní pro populaci ČR, ale kvůli metodice se ho mohou účastnit jen respondenti s připojením k internetu. Online metodiku sběru dat si vyžádala potřeba rychlého dotázání respondentů v krátkém časovém úseku, znemožnění osobních kontaktů či jejich preventivní omezování během pandemie i citlivý charakter dotazovaných témat, u nichž by přítomnost tazatele mohla vést ke zkreslení odpovědí. Výstupy pro starší generaci (55+) jsou kvůli online sběru pouze orientační.

Reprezentativita

Náš vzorek kopíruje složení populace 18+ z hlediska:

  • kraje a velikosti obce bydliště, pohlaví, vzdělání, věku respondenta
  • pracovního statusu (před začátkem epidemie), věku × pohlaví, věku × vzdělání

Pro možnost robustnějšího modelování vztahu sociálních aktivit, protektivního chování a promořenosti jsou v hrubém vzorku nadhodnoceny rizikové kategorie měst nad 50 tisíc obyvatel. Pro zpracování výsledků je tento „boost“ redukován vážením dat.

Pro zajištění srovnatelnosti výsledků a dodržení stejné reprezentativní struktury (viz výše) usilujeme o vysokou retenci a rovněž dovažujeme data z druhé a další vlny mj. na typ vykonávané práce před začátkem epidemie. Původní příjmová struktura ani další původní parametry respondentů se během vln významně nemění. Vývoj v datech tak není dán tím, že by se měnilo složení respondentů – ale vývojem chování.

Kontroly dat

Ve výzkumu kontrolujeme délku vyplňování dotazníku. Výzkum také obsahuje kontrolní otázky, které odhalí, když respondent při vyplňování nedával pozor.

Financování

Sběr dat je financován z následujících zdrojů:

  • Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance
  • Akademie věd ČR (ERC-CZ/AV-B (ERC300851901))
  • German Science Foundation CRC TRR 190

V minulosti projekt podpořili Ondřej Nezdara, Michal Sirový, Člověk v tísni (sběr dat o distančním vzdělávání)

Tvorba tohoto dashboardu byla podpořena grantem TAČR ETA Mapování dopadů ekonomické krize a optimalizace systémů daní, dávek, exekucí a insolvencí pro zmírnění jejích nepříznivých vlivů (TL04000332).

Realizace sběru dat ve čtyřech vlnách výzkumu na konci roku 2020 a začátku roku 2021 a příprava dat pro epidemiologické modelování byla podpořena grantem TAČR ETA Město pro lidi, ne pro virus (TL04000282).

Sběr dat ve dvou vlnách výzkumu v květnu 2021 byl podpořen Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a Českým sociálněvědním datovým archivem (ČSDA) Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.