Jak roste odolnost populace proti koronaviru?

Vybrat jiné téma

Větší polovina (55 %) dospělých byla na konci ledna chráněna relativně silně před nákazou včetně nové nakažlivější varianty omikron. Tito dospělí mají buď posilující dávku očkování nebo mají díky dokončenému očkování a prodělání nemoci hybridní imunitu (pokud alespoň jedno z toho nastalo v posledních 6 měsících). Od konce prosince 2021 tak došlo k prudkému zvýšení této skupiny o 11 procentních bodů a do konce února o dalších 9 procentních bodů. V rámci starší zranitelné generace nad 55 let mají 3 dávky očkování či hybridní imunitu tři čtvrtiny lidí a dalších 6 % má částečnou imunitu (prodělání či druhá dávka v 6 měsících). Zhruba čtvrtina starší generace je tak ve vlně Omikron stále velmi zranitelná.

Podívejte se na interpretace↓ a metodické poznámky↓

 • Lehce imunizovaní

  Mají očkování starší než šest měsíců nebo byli očkováni jednou dávkou nebo prodělali onemocnění covid-19 více než před šesti měsíci (potvrzeno pozitivním testem).
 • Částečně imunizovaní

  Mají dokončené očkování (dvě dávky) v posledních šesti měsících nebo v posledních šesti měsících prodělali nákazu covid-19 (platí pouze jedno z uvedeného, ne obojí zároveň).
 • Imunizovaní

  Mají posilující dávku očkování nebo mají hybridní imunitu, tj. dokončené očkování a zároveň prodělali covid-19, přičemž alespoň jedno z toho bylo v posledních šesti měsících.*

  *Prodělání nákazy zjišťujeme z pozitivního testu, nezachycujeme tedy nediagnostikované nakažené.

Co můžeme v datech pozorovat?

Současný vývoj

Na konci ledna dosáhlo 46 % obyvatel nejlepší možné úrovně imunizace, tj. jsou přeočkovaní nebo mají díky dokončenému očkování a prodělání nemoci covid-19, tzv. hybridní imunitu. S postupující epidemií takovouto imunitu vykazovalo na konci února o 9 procentních bodů více obyvatel, tedy 55 %. Od konce listopadu se především výrazně zvýšil počet dospělých, kteří obdrželi posilující dávku očkování – ke konci února ji mělo za sebou 47 % respondentů. Zbylých 8 % tvoří lidé bez boosteru, ale s hybridní imunitou.

Mezi lidmi nad 55 let má cca 74 % 3 dávky či hybridní imunitu. V novém roce tedy došlo ke zbrždění nárůstu imunizace u této skupiny, neboť od ledna zde narostla imunita pouze o 8 procentních bodů.

Po uplynutí více než šesti měsíců od masivního nárůstu očkování během června stagnoval či dokonce klesal počet imunizovaných a částečně imunizovaných osob (dokončené očkování nebo nemoc v posledním půl roce). V únoru však dochází k oživení díky lidem, kteří si došli pro booster dávku nebo prodělali nemoc covid-19, a tak je nyní 68 % alespoň částečně chráněno před nákazou koronavirem (stejně jako na konci listopadu).


Co byste měli vědět (interpretace)

Míra imunizace se příliš neliší mezi lidmi s rozdílnou intenzitou sociální aktivity (počty kontaktů). Je ale vyšší mezi těmi, kteří se před nákazou více chrání různými formami prevence (nošení roušky, pečlivé mytí rukou, vyhýbání se přelidněnými místům atd.). Mezi touto skupinou lidí je totiž rozšířenější ochota nechat se naočkovat i reálná proočkovanost.

Šance na post-infekční imunitu je vyšší mezi respondenty, kteří se znají s někým, kdo prošel nákazou koronavirem, a byli s ním v přímém kontaktu. V této skupině je jednak vyšší riziko prokazatelné nákazy a prodělání nemoci, jednak se tito lidé také nechávají častěji očkovat.


Srovnání s minulostí

Ochrana před nákazou pomocí získané imunity ve společnosti v průběhu jara a léta 2021 narůstala s tím, že více lidí nemoc prodělalo a zároveň přibývalo naočkovaných. Mezi respondenty výzkumu Život během pandemie bylo na počátku ledna 2021 přibližně 7  těch, kteří nemoc covid-19 prokazatelně prodělali či měli ukončené očkování. Postupně narůstal počet těch, kteří měli plné očkování či čerstvou zkušenost s nemocí (v posledních 6 měsících). V průběhu června tak šlo odhadovat, že 35 % Čechů mělo úplné očkovaní či prokazatelné prodělání nemoci v posledním půl roce. Několik procent respondentů mělo nadto již v průběhu června hybridní imunitu – prodělali zároveň nemoc a byli plně očkování (alespoň jednoho z toho přitom muselo být v posledním půlroce). Nadto byla čtvrtina Čechů lehce imunních díky jedné dávce vakcíny či starší zkušenosti s nemocí.

Během podzimu se podíl lidí s hybridní imunitou snížil, jak uplynulo šest měsíců od jarního očkování. Od září ale setrvale narůstalo množství dospělých přeočkovaných posilující dávkou. Ke zvláště výraznému nárůstu došlo mezi koncem listopadu a koncem prosince. Počet částečně imunizovaných se během podzimu pohyboval stabilně kolem 55 %, ale na konci prosince klesl s tím, jak se řada těchto respondentů nechala přeočkovat a přešli mezi plně imunizované.


Jak se liší skupiny obyvatel

Do skupiny s šancí na získanou imunitu se častěji řadí starší ročníky od 55 let výše, především díky vyšší míře proočkovanosti. Vyšší šanci na získanou imunitu mají jak díky vyšší proočkovanosti, tak vyšší míře prokazatelného prodělání nemoci lidé s vysokoškolským vzděláním. Naopak nejnižší míru takto vymezené imunizace vykazují lidé se základní školou nebo střední bez maturity. Podobně je míra imunizace vyšší v domácnostech s vyšším příjmem, protože jsou jejich členové častěji očkovaní.


Metodické poznámky

Respondenti výzkumu Život během pandemie jsou od počátku šetření dotazováni, zda v posledních dvou až pěti týdnech byli testováni na koronavirus a s jakými výsledkem. Z této informace je odvozováno, zda respondent v posledních měsících prokazatelně prodělal nemoc covid-19. Od ledna 2020 je od respondentů zjišťováno, zda byli již očkováni proti onemocnění covid-19 jednou či dvěma dávkami vakcíny.

Pokud byl respondent kdykoli v posledních šesti měsících testován s pozitivním výsledkem nebo v posledních šesti měsících absolvoval druhou či posilující dávku očkování, je započítán do skupiny „imunizovaných“. Pokud mu tímto způsobem byla potvrzena nákaza dříve než před šesti měsíci nebo pokud absolvoval druhou či posilující dávku očkování více než před šesti měsíci či obdržel dosud jen jednu dávku, je zahrnut do skupiny „částečně imunizovaných“.

Naše analýza ukazuje zvyšující se počty očkovaných a také nárůst diagnostikovaných nakažených mezi říjnem 2020 a listopadem 2021. Nemůže však postihnout počet nediagnostikovaných nakažených, který může být vyšší. Ukazuje tak "prokazatelnou" míru imunizace v různých skupinách obyvatel, reálná je vyšší. Dotazování ve výzkumu probíhá online formou, a není v něm proto zastoupeno plné spektrum starších ročníků (lidé žijící v sociálních zařízeních, bez přístupu k internetu). Výstupy pro starší generaci (55+) jsou proto orientační.

Údaje v grafech vychází z různých počtů respondentů. Následující tabulka ukazuje statistickou chybu, která vychází z dané velikosti vzorku a liší se také podle zastoupení odpovědi. Se vzrůstajícím počtem respondentů se zvyšuje přesnost odhadu, tedy snižuje statistická chyba. Relativně vysokou přesností se vyznačují odhady provedené alespoň na 500 respondentech, naopak odhady založené na vzorcích do přibližně 300 respondentů je třeba považovat za orientační. Zároveň se statistická chyba odvíjí od procentuálního zastoupení odpovědí. Při stejné velikosti vzorku je největší u odhadů proporcí, které se pohybují kolem 50 %, naopak klesá jak u nižších (směrem k 0 %), tak u vyšších (směrem k 100 %) proporcí. Při stejné velikosti vzorku má stejnou statistickou odchylku odhad jak určité proporce, tak jejího doplňku do 100 % (např. odhady pro proporce 30 % a 70 % mají stejnou statistickou odchylku).

Statistická chyba vycházející z velikosti vzorku a zastoupení odpovědí (v procentních bodech)

Velikost vzorku (n)
Percentil (kolik respondentů uvádí odpověď) 150 300 500 1000 1200 2400 3100
5 %3,52,51,91,41,20,90,8
10 %4,83,42,61,91,71,21,1
15 %5,74,03,12,22,01,41,3
20 %6,44,53,52,52,31,61,4
30 %7,35,24,02,82,61,81,6
40 %7,85,54,33,02,82,01,7
50 %8,05,74,43,12,82,01,8
DATA Z GRAFŮ KE STAŽENÍ (proporce odpovědí a počty respondentů, celkově a ve skupinách)