Jakými způsoby se lidé chrání před nákazou?

Vybrat jiné téma

Roušky/respirátory podle svých slov začátkem roku 2022, stejně tak jako koncem roku 2021, nosilo okolo 77 % respondentů. To je nárůst oproti začátku podzimu, ale současně je to také výrazně méně než v minulých vlnách epidemie. S únorem však dochází k dalšímu snížení a roušky a respirátory nosí 72 % obyvatel. U menšiny lidí je pokles dán tím, že by se v místech s doporučením nošení ochrany dýchacích cest nevyskytovali, u větší části rezignací na protektivní opatření. Respirátory a roušky se výrazně více snaží nosit očkovaní lidé (76 %) než neočkovaní (55 %). Na podzim 2021 se lidé opět více začali vyhýbat frekventovaným místům, omezili podávání rukou apod. Opatrnost ale nedosahuje hodnot z roku 2020.

Podívejte se na interpretace↓ a metodické poznámky↓

pro zvýraznění jednotlivých kategorií, najeďte na název kategorie

Podíl respondentů, kteří vykonávají následující aktivity chránící před nákazou koronavirem či jejím šířením:

  • Nosím roušku nebo respirátor

  • Používám dezinfekci

  • Omezuji osobní kontakt s lidmi (podávání ruky apod.)

  • Vyhýbám se místům, kde je hodně lidí

  • Častěji než obvykle si pečlivě myji ruce (tzn. vodou a mýdlem, alespoň 20 vteřin)

  • Téměř nevycházím z domu

Co můžeme v datech pozorovat?

Současný vývoj

Dnes se preventivně chrání menší část populace než před rokem, avšak v průběhu listopadu se preventivní chování obyvatel zlepšuje, což je odrazem zesilující pandemie a snahou obyvatel chránit se před ní. Nejvýraznějším preventivním opatřením dlouhodobě zůstává nošení roušky či respirátoru. 77 % dospělé populace se tímto způsobem chránilo před nákazou. Okolo Vánoc 2021 ale ochranu dýchacích cest využívalo méně respondentů než v prosinci 2020 (tehdy 87 %). V únoru pak došlo k dalšímu snížení této protektivní aktivity na 72 % respondentů. Oproti únoru 2021 došlo ke snížení o 16 procentních bodů a výrazně nižší jsou i další typy ochrany. U nich je to z velké části pochopitelné – protože buď mají vysoké osobní náklady (celková izolace doma) nebo s novými zjištěními o povaze šíření koronaviru vzduchem mají nižší důležitost (hygiena rukou).


Co byste měli vědět (interpretace)

Všechny zkoumané aktivity v mnohem vyšší míře provádí naočkovaní jedinci oproti neočkovaným. Jedinou výjimkou je izolace doma, kde tak výrazné rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými nejsou.

Například respirátory a roušky se ale snaží nosit 76 % očkovaných a 55 % neočkovaných. A tento rozdíl platí i v rámci věkových aj. kategorií. Není dán tím, že by se neočkovaní na místech s doporučenou ochranou úst nevyskytovali, ale hlavně menší důležitostí přisuzovanou covid-19 a nechutí k opatřením proti epidemii.

Problematické je, že výrazně méně se chrání lidé, kteří mají hodně sociálních kontaktů. Mezi respondenty, kteří jsou týdně v kontaktu s více než 10 lidmi, je snaha o dodržování jednotlivých protektivních aktivit o 5 až 10 procentních bodů nižší. V populaci se tak kombinuje rizikovost díky vysokým kontaktům a malé protekci.

Méně důslední jsou ve všech šesti aktivitách dospělí, kterým epidemie nedělá příliš velké starosti ve srovnání s těmi, kteří si dělají větší starosti.


Srovnání s minulostí

Všechny zkoumané aktivity v mnohem vyšší míře provádí naočkovaní jedinci oproti neočkovaným. Jedinou výjimkou je izolace doma, kde tak výrazné rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými nejsou.

Například respirátory a roušky se ale snaží nosí 82 % očkovaných 59 % neočkovaných. A tento rozdíl platí i v rámci věkových aj. kategorií. Není dán tím, že by se neočkovaní na místech s doporučenou ochranou úst nevyskytovali, ale hlavně menší důležitostí přisuzovanou covid-19 a nechutí k opatřením proti epidemii.

Problematické je, že výrazně méně se chrání lidé, kteří mají hodně sociálních kontaktů. Mezi respondenti, kteří jsou týdně v kontaktu s více než 10 lidmi, je snaha o dodržování jednotlivých protektivních aktivit o 5 až 10 procentních bodů nižší. V populaci se tak kombinuje rizikovost díky vysokým kontaktům a malé protekci.

Méně důslední jsou ve všech šesti aktivitách dospělí, kterým epidemie nedělá příliš velké starosti ve srovnání s těmi, kteří si dělají větší starosti.


Jak se liší skupiny obyvatel

Dynamika dodržování jednotlivých ochranných opatření měla ve všech věkových skupinách podobný vývoj, tj. výraznější pokles nevycházení z domu od jarních měsíců, skokové snížení nošení roušek na začátku letních prázdnin a po jejich konci skokové zvýšení a utlumení ostatních opatření během léta. Nejstarší dospělí nad 55 let ve všech obdobích epidemie vykonávali jednotlivé preventivní aktivity častěji.

Ženy dodržují všech šest opatření o něco častěji než muži, avšak rozdíly jsou ve většině případů poměrně malé a téměř nepřesahují pět procentních bodů.


Metodické poznámky

K zamezení komunitnímu přenosu je obyvatelům doporučována řada ochranných opatření od redukce sociálních kontaktů po důkladné mytí rukou. Ve výzkumu Život během pandemie je zjišťováno, zda respondent dodržuje následujících 13 preventivních opatření: nošení roušky či respirátoru (1), vyhýbání se místům s hodně lidmi (2) / veřejné dopravě (3) / kašlajícím nebo kýchajícím lidem (4) / lidem, kteří jsou v kontaktu s nakaženým (5), vyhýbání se fyzickému kontaktu jako podávání ruky (6), používání dezinfekce (7), snaha nesahat si do očí / na obličej (8), mytí rukou častější a pečlivější – min. 20 vteřin (9) / po kýchání nebo kašlání (10) / po hromadné dopravě (11), užívání vitamínů na posilování imunity (12), (téměř) úplné nevycházení z domu (13). Prvních 12 aktivit je dotazováno od první vlny, nevycházení z domu bylo doplněno ve druhé vlně. Do první vlny jsou proto v tomto případě imputovány odpovědi z vlny druhé. Zatímco celková míra ochrany je prezentována v záložce Počet aktivit, pro analýzu jednotlivých opatření bylo zvoleno šest činností, které patří k nejčastěji doporučovaným formám ochrany před nákazou a zároveň jsou relevantní pro celou populaci bez rozdílu (zatímco např. mytí rukou po hromadné dopravě předpokládá zároveň užívání hromadné dopravy): vyhýbání se přelidněným místům, nošení roušky/respirátoru, omezování fyzického kontaktu při setkání (podání ruky apod.), používání dezinfekce, důkladné mytí rukou a nevycházení z domu.

Údaje v grafech vychází z různých počtů respondentů. Následující tabulka ukazuje statistickou chybu, která vychází z dané velikosti vzorku a liší se také podle zastoupení odpovědi. Se vzrůstajícím počtem respondentů se zvyšuje přesnost odhadu, tedy snižuje statistická chyba. Relativně vysokou přesností se vyznačují odhady provedené alespoň na 500 respondentech, naopak odhady založené na vzorcích do přibližně 300 respondentů je třeba považovat za orientační. Zároveň se statistická chyba odvíjí od procentuálního zastoupení odpovědí. Při stejné velikosti vzorku je největší u odhadů proporcí, které se pohybují kolem 50 %, naopak klesá jak u nižších (směrem k 0 %), tak u vyšších (směrem k 100 %) proporcí. Při stejné velikosti vzorku má stejnou statistickou odchylku odhad jak určité proporce, tak jejího doplňku do 100 % (např. odhady pro proporce 30 % a 70 % mají stejnou statistickou odchylku).

Statistická chyba vycházející z velikosti vzorku a zastoupení odpovědí (v procentních bodech)

Velikost vzorku (n)
Percentil (kolik respondentů uvádí odpověď) 150 300 500 1000 1200 2400 3100
5 %3,52,51,91,41,20,90,8
10 %4,83,42,61,91,71,21,1
15 %5,74,03,12,22,01,41,3
20 %6,44,53,52,52,31,61,4
30 %7,35,24,02,82,61,81,6
40 %7,85,54,33,02,82,01,7
50 %8,05,74,43,12,82,01,8
DATA Z GRAFŮ KE STAŽENÍ (proporce odpovědí a počty respondentů, celkově a ve skupinách)