život během pandemie

Jak časté jsou různé formy ochrany před nákazou?

Vybrat jiné téma

Ostražitost populace se v průběhu posledních měsíců výrazně mění. Během jarní vlny epidemie vykonávaly dvě pětiny respondentů téměř všechny zkoumané protektivní aktivity (nošení roušky, pečlivé mytí rukou, omezování fyzických kontaktů a pobytu na přelidněných místech atd.). V závěru srpna to bylo jen okolo desetiny respondentů. Naopak více než polovina přijímala na konci letních prázdnin menšinu těchto ochranných opatření, což mohlo posílit šíření viru. S druhou vlnou epidemie se obezřetnost zvýšila, avšak zatím zdaleka nedosahuje jarních hodnot. K jejímu zvýšení došlo skokově v polovině září po opětovném zavedení roušek ve vnitřních prostorách. V následujících dvou týdnech míra prevence stagnovala, zvýšila se až v první polovině října.

Podívejte se na interpretace↓ a metodické poznámky↓

Počet vykonávaných aktivit chránících před nákazou koronavirem či jejím šířením:

 • Menšina aktivit (0–6)

 • Většina aktivit (7–10)

 • Všechny nebo téměř všechny aktivity (11–13)

  Zkoumané aktivity:
  1. nošení roušky nebo respirátoru
  2. omezování osobního kontaktu s lidmi (podávání ruky apod.)
  3. používání dezinfekce
  4. častější pečlivé mytí rukou (vodou a mýdlem, alespoň 20 vteřin)
  5. pečlivější mytí rukou po kýchání nebo kašlání
  6. pečlivější mytí rukou po použití hromadné dopravy
  7. vyhýbání se místům, kde je hodně lidí
  8. vyhýbání se lidem, kteří kašlou nebo kýchají
  9. vyhýbání se lidem, kteří jsou v kontaktu s nakaženým
  10. vyhýbání se veřejné dopravě
  11. užívání vitaminů na posílení imunity
  12. snaha nesahat si do očí, úst nebo na nos
  13. (téměř) úplné nevycházení z domu

Co můžeme v datech pozorovat?

Druhá vlna epidemie: co je nového od září?

Po obecném oslabení protektivního chování během letních prázdnin se míra ochrany v populaci zvyšuje. K viditelnému nárůstu v počtu dodržovaných ochranných opatření došlo v polovině září, zejména v důsledku opětovného nošení roušek, které začaly být povinné ve vnitřních prostorách. Druhou polovinu září neprovázel další nárůst opatrnosti, změna však přišla v první polovině října. Oproti konci letních prázdnin, kdy alespoň 11 ze 13 sledovaných aktivit chránících před nákazou vykonávalo 10 % dospělých, je to nyní 22 %. Stále se však jedná o poměrně nízký stupeň ochrany srovnatelný s přelomem května a června. Více se obezřetnost během září a října vrátila mezi ženy než muže a narostla také o něco více mezi sociálně aktivními dospělými než mezi těmi s nižším počtem kontaktů. Mírně vyšší nárůst byl i mezi staršími ročníky (55 a více let) ve srovnání s nejmladšími dospělými. V Praze a menších městech a obcích přistoupili obyvatelé k návratu k protektivním opatřením v podobné míře.

Nárůst v počtu dodržovaných opatření byl v první řadě důsledkem opětovné povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách. Zatímco v závěru srpna nosila roušku nebo respirátor dle svých slov třetina lidí, v první polovině září nošení deklarovalo více než dvakrát tolik respondentů, 78 %, a v prvních dvou říjnových týdnech 86 %. U dalších protektivních opatření došlo k mírnějšímu nárůstu kolem tří až 13 procentních bodů. Mezi opatření, která vedle roušek nejvýrazněji posílila, patří sociální distancování, užívání vitaminů na posilování imunity a omezování fyzického kontaktu při setkání.


První vlna epidemie a její dozvuky: jaký byl vývoj do konce srpna?

Riziko vlastní nákazy i jejího šíření na další lidi lze omezovat mnoha způsoby od nošení roušky přes vyhýbání se místům s mnoha lidmi a lidem, kteří mohli být v kontaktu s nakaženým, po používání dezinfekce a intenzivnější a častější mytí rukou. V průběhu jarní vlny koronaviru kolem 40 % respondentů deklarovalo, že dělá alespoň 11 ze 13 zkoumaných činností a opatření tohoto typu. Zhruba šestina (16 %) populace dělala menšinu z protektivních činností (tedy méně než sedm). Od poloviny dubna ale ostražitost respondentů postupně polevuje. Na začátku prázdnin už jen 15 % dělalo takřka všechny protektivní aktivity a 41 % menšinu z nich. Na konci prázdnin se intenzivně chránila desetina lidí a více než polovina dělala menšinu protektivních aktivit.


Jak si do konce srpna vedly skupiny obyvatel?

Věk

Obezřetnost před šířením viru v čase výrazně více poklesla u mladších lidí. V průběhu března a dubna se míra protektivního chování lidí ve věku 18 až 34 let a lidí z generace nad 55 let lišila jen mírně. U nejmladší generace ale pak začala opatrnost strmě klesat a už na začátku prázdnin přes polovinu mladých lidí dodržovalo jen menšinu protektivních opatření. V té době se nejstarší generace ještě výrazně chránila, její protektivní chování ale oslabovalo v průběhu léta.

Počet kontaktů (uplynulý týden)

Na vrcholu první vlny se dodržování protektivních opatření téměř nelišilo podle toho, s kolika lidmi byl respondent v uplynulém týdnu v podstatném kontaktu (mluvil s nimi po dobu alespoň pět minut). Od počátku dubna však obezřetnost klesala zejména ve skupině s větším počtem kontaktů (11 a více). Více než 60 % z nich přijímala v závěru srpna pouze menšinu protektivních opatření. Tento trend je problematický, protože ti, kteří mají menší tendenci chránit opatřeními sebe i druhé, přicházejí do kontaktu s více lidmi.

Obavy ohledně koronaviru (aktuální)

Protektivní chování není jen důsledkem osobních obav a starostí z šíření viru – ale může být také vynuceno restrikcemi či vychází vstříc očekávání vlastního okolí. V analýze porovnáváme, jak se mění chování lidí podle jejich aktuálních obav z šíření koronaviru. Lidé, kteří měli na konci března a počátku dubna – tedy v době vrcholu první vlny a nejtvrdších karanténních opatření – velmi velké starosti, tehdy téměř v 90 % případů dodržovali většinu protektivních opatření (sedm a více z 13). Lidé, kteří byli klidní, většinu opatření dodržovali zhruba v 75 %. Rozdíl je významný, ale ne takový, jaký by odpovídal míře obav. Po uvolnění restrikcí se vliv míry obav na chování výrazně zvýšil. Lidé, kteří v srpnu deklarovali velké starosti ohledně epidemie, v 55 až 60 % případů dodržovali většinu ochranných opatření. Naopak ti, kteří jsou nyní klidní, z více než dvou třetin případů dodržovali jen menšinu ochranných opatření.

Znalost nakaženého

Jedním z problematických rysů je, že lidé, kteří znají někoho nakaženého a v minulost s ním byli v přímém či nepřímém kontaktu (přes další osobu), se začali během léta chovat výrazně méně obezřetně. Okolo 50 až 70 % z nich dodržovalo během letních prázdnin jen menšinu protektivních opatření. Nemusí jít o přímý vztah, ale důsledek toho, že jde o lidi mladšího věku a s vyšší sociální aktivitou. Hypoteticky může hrát roli i poznání, že v jejich populačních skupinách neměla nákaza fatální následky. Tito lidé mohli být v přímém či nepřímém kontaktu s nakaženým před mnoha týdny. Ale lze u nich předpokládat vyšší pravděpodobnost, že přicházejí do kontaktu s dalšími asymptomatickými osobami, o nichž ani neví.

Pohlaví

Ostražitost vůči šíření viru polevovala mezi muži i ženami. Ženy se celkově chrání více – dlouhodobě je mezi nimi zhruba o sedm procentních bodů více respondentek, které se snaží o takřka všechny protektivní aktivity, a naopak o šest procentních bodů méně zcela neobezřetných. To je dáno vyšším zastoupením seniorek oproti seniorům, ale i mírně vyšší opatrností v rámci stejných věkových kategorií. Lze si ale povšimnout, že v posledních týdnech se rozdíl mezi muži a ženami stírá.

Velikost místa bydliště

Nejvíce protektivních opatření dodržují obyvatelé z měst nad 100 tisíc obyvatel. Pražané se naopak svým chováním přibližují více menším městům do 100 tisíc obyvatel (zejména po opadnutí jarní vlny epidemie), kde je míra ochrany nižší. Rozdíly mezi velikostí sídel jsou však velmi malé a neodpovídají tomu, že ve velkých městech je i v posledních týdnech významně vyšší výskyt koronaviru a riziko nákazy.


Metodické poznámky

Ve výzkumu Život během pandemie je zjišťováno, zda respondent dodržuje následujících 13 preventivních opatření: nošení roušky či respirátoru (1), vyhýbání se místům s hodně lidmi (2) / veřejné dopravě (3) / kašlajícím nebo kýchajícím lidem (4) / lidem, kteří jsou v kontaktu s nakaženým (5), vyhýbání se fyzickému kontaktu jako podávání ruky (6), používání dezinfekce (7), snaha nesahat si do očí / na obličej (8), mytí rukou častější a pečlivější – min. 20 vteřin (9) / po kýchání nebo kašlání (10) / po hromadné dopravě (11), užívání vitaminů na posilování imunity (12), (téměř) úplné nevycházení z domu (13). Prvních 12 aktivit je dotazováno od první vlny, nevycházení z domu bylo doplněno ve druhé vlně. Do první vlny jsou proto v tomto případě imputovány odpovědi z vlny druhé. Pro analýzu jednotlivých aktivit bylo vybráno šest činností, které patří k nejčastěji doporučovaným opatřením a zároveň jsou relevantní pro celou populaci bez rozdílu (zatímco např. mytí rukou po hromadné dopravě předpokládá zároveň užívání hromadné dopravy).

Údaje v grafech vychází z různých počtů respondentů. Následující tabulka ukazuje statistickou chybu, která vychází z dané velikosti vzorku a liší se také podle zastoupení odpovědi. Se vzrůstajícím počtem respondentů se zvyšuje přesnost odhadu, tedy snižuje statistická chyba. Relativně vysokou přesností se vyznačují odhady provedené alespoň na 500 respondentech, naopak odhady založené na vzorcích do přibližně 300 respondentů je třeba považovat za orientační. Zároveň se statistická chyba odvíjí od procentuálního zastoupení odpovědí. Při stejné velikosti vzorku je největší u odhadů proporcí, které se pohybují kolem 50 %, naopak klesá jak u nižších (směrem k 0 %), tak u vyšších (směrem k 100 %) proporcí. Při stejné velikosti vzorku má stejnou statistickou odchylku odhad jak určité proporce, tak jejího doplňku do 100 % (např. odhady pro proporce 30 % a 70 % mají stejnou statistickou odchylku).

Statistická chyba vycházející z velikosti vzorku a zastoupení odpovědí (v procentních bodech)

Velikost vzorku (n)
Percentil (kolik respondentů uvádí odpověď) 150 300 500 1000 1200 2400 3100
5 %3,52,51,91,41,20,90,8
10 %4,83,42,61,91,71,21,1
15 %5,74,03,12,22,01,41,3
20 %6,44,53,52,52,31,61,4
30 %7,35,24,02,82,61,81,6
40 %7,85,54,33,02,82,01,7
50 %8,05,74,43,12,82,01,8